คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สัญลักษณ์
 • KMUTNB’s Emblem
   

  ตราประจำมหาวิทยาลัย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
  ดาวน์โหลดตราประจำมหาวิทยาลัย

 • KMUTNB’s Color
   

  สีประจำมหาวิทยาลัย

  "สีแดงหมากสุก" เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

  RGB  = #AC3520
  CMYK = 5%, 85%, 85%, 30%

 • The Tree of KMUTNB
   

  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

  "ต้นประดู่แดง" เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุกซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกป

   

 • Issues of FITM
   

  ตราสัญญลักษณ์คณะ

  • รูปเหลี่ยมอิสระสีฟ้า ที่มีมุมเอียงชี้ขึ้น ด้านบนแสดงถึงที่ตั้งซึ่งอยู่ด้านเขตเงาฝน ของเทือกเขาดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์หมายถึง ความมั่นคงของคณะนับจนถึงปัจจุบัน ส่วนสีฟ้าเป็นสีประจำคณะ
  • รูปเหลี่ยม 4 รูป ด้านซ้ายของตรา สัญลักษณ์ หมายถึง ภาควิชาทั้งสี่ ของคณะ รูปเหลี่ยมทั้งสี่ที่ถูกบรรจุ อยู่ภายใต้ขอบเขตเส้นรอบรูปเดียวกัน แสดงถึงความเป็นสหวิทยาการ ที่มีการดำเนินการสอดรับผสมผสาน อย่างกลมกลืน เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ ด้านเทคโนโลยีและการจัดการในการผลิต บัณฑิต รวมถึงให้บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  • รูปเหลี่ยมอิสระด้านขวาหมายถึง สำนักงานคณบดี ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน การดำเนินการในทุก ๆ ด้านของคณะ
  • FITM คือ ชื่อย่อของคณะ ซึ่งมาจาก คำเ ต็มว่า Faculty of Industrial Technology and Management
  • วามเป็นเลิศและพัฒนาอย่างไม่มี ที่สิ้นสุด คือเป้าหมายการดำเนินงาน ของคณะซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ ท้ายตัวอักษร M ที่มีลักษณะคล้ายเลข 1 และถูกยกให้มียอดสูงกว่าอักษรตัวอื่น ๆ
  • ชื่อเต็มของคณะ อยู่ที่ฐานด้านล่าง ของตราสัญลักษณ์นี้ เปรียบเสมือนสายน้ำ ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานที่ดี หล่อหลอม เป็นหนึ่งเดียว และหล่อเลี้ยงบุคลากร ในองค์กรให้ฉ่ำเย็น อยู่สุข ในกาลปัจจุบัน และตลอดไปในกาลข้างหน้า
   ดาวน์โหลดโลโก้ FITM 
 • Logo Kmutnb