คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)
 

ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร(AFE) 144 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

ปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (อส.บ.) 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 148 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (วศ.บ) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET) 115 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

ปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (อส.บ.) หลักสูตรเทียบโอน 2.5 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) 91 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

ปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (วศ.ม) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ภาคปกติ(MEM) 
36 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 19,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ภาคพเศษ(S-MEM) 
36 หน่วยกิต โดยมีประสบการทำงาน1ปี 35,000 บาท (ประมาณ)

📍 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM)รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET)รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT)รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ รายละเอียดเป็นPDF