คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

ปรัชญา

สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการจัดการที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ในระบบธุรกิจและ อุตสาหกรรม เพื่อชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาเพื่อปัญญาและความยั่งยืน

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
  • วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
  • ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  • ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
  • มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

'สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาที่ยังยืน'