คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)
📣 ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
👉(Construction Design and Management) (CDM)
💥วิสัยทัศน์“เป็นภาควิชาที่จัดการศึกษา บริการวิชาการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีมาตราฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม”
📣ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (Computer-aided Design and Construction Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ด้านการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม และมีการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน บัณฑิตสามารถ “ทำงานได้ตลอดวงจรของงานก่อสร้าง” ตั้งแต่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้าง การประมาณราคา การวางแผนงาน การตรวจสอบ และการควบคุมงาน รวมถึงการประเมินโครงการก่อสร้าง

⭐️หลักสูตรที่เปิดสอน คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
👉แขนงหลักสูตร

🔴 แขนงบริหารงานก่อสร้าง (CM)
💥 หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
💥 หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
👨🏻‍💻 ทำไมต้องเรียนภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
✅ เข้าใจและทำงานได้ตลอดวงจรของงานก่อสร้าง
✅ ผสานศาสตร์วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
✅ ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
✅ ได้ฝึกปฏิบัติจริงระหว่างการศึกษา
✅ มีโอกาสการได้งานทำสูง
✅ บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาด
✅ กว่าร้อยละ 30 ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี
✅ บัณฑิตประกอบอาชีพได้หลากหลาย
✅ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
✅ นักบริหารโครงการก่อสร้าง
✅ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
✅ วิศวกรสนาม
✅ นักตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
✅ นักสำรวจ
✅ ผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง
✅ นักเขียนแบบงานก่อสร้าง
✅ วิศวกรขาย
✅ BIM Modeler
✅ นักออกแบบงานสถาปัตยกรรม
✅ นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง
✅ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ปกติ) 138 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สหกิจศึกษา) 138 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต 92 หน่วยกิต สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 19,000 บาท (ประมาณ)