คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง(CDM)
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ปกติ) 138 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สหกิจศึกษา) 138 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต 92 หน่วยกิต สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 19,000 บาท (ประมาณ)

📍 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แผนเทียบโอนรายละเอียดเป็นPDF