คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
วิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)
 📣 #แนะนำภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
👉🏻 Agricultural Engineering for Industry (AEI)
👉🏻วิสัยทัศน์ พัฒนาคน เพื่อเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องกลและกระบวนการผลิต
👉🏻พันธกิจ มุ่งสู่ความเป็นลิศ เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องกลและกระบวนการผลิต
💥 “ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม เพื่อการออกแบบ ผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันนี้เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI) ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นพื้นฐานความรู้แบบช่างอุตสาหกรรม โดยยึดถือตามรูปแบบของความเป็นพระนครเหนือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน) มุ่งเน้นทักษะและความสามารถทางด้านวิศวกรรม เครื่องกลพื้นฐาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เน้นความชำนาญการด้านเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีก่อนและหลังกระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการ ทางอุตสาหกรรมเกตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ อีกทั้งเครื่องกล ในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสมัยใหม่ สอดคล้อง กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เน้นความเป็นวิศวกรสายปฏิบัติการที่มีทักษะและเป็นเลิศด้านการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์บนรากฐาน ของวิศวกรผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพ ผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัย ในการทำงาน อีกทั้งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม

⭐️หลักสูตรที่เปิดสอน คือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
👉🏻 จำนวน 2 สาขา 4 แผนหลักสูตรการศึกษา

📍 หลักสูตรที่เปิดสอน
📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

🔴 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
เน้นสอนปฏิบัติให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการฟาร์ม โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งเน้นกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร กระบวนการแปรรูป การจัดการและการวางแผน และการวางผังโรงงานอาหาร โดยนำระบบ อัตโนมัติเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการ สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0

✅ หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่าง อุตสาหกรรมทุกสาขา

✅ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

🔴 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
เน้นสอนปฏิบัติให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานซ่อมบำรุงเครื่องกลอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการ วางแผนการผลิต การออกแบบการผลิต และเน้นการผลิตอัตโนมัติ และใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุค 4.0

✅ หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

✅ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเว้นโยธา)

👨🏻‍💻 จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมสายการผลิตทางเครื่องกลในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ การควบคุมงานทางเครื่องกล การควบคุมกระบวนการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องกลและกระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร(AFE) 144 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 148 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET) 115 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) 91 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 36หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี xx,xxx บาท (ประมาณ)