คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management )

📢 แนะนำภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management)

📢 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม และสามารถประกอบกิจการได้ โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า) ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการพลังงาน

👉 ปัจจุบันภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 8 คน ระดับปริญญาโท 2 คน และลาศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน

📌การเรียนการสอน
👉 การเรียนการสอนด้านการจัดการอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านการจัดการทางอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้กับการวางแผนและปรับปรุงการผลิต เช่น การจัดสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงเวลาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ วางผังโรงงาน การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน วิศวกรรมวัสดุ โลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกาเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม

📌 การฝึกงานและสหกิจศึกษา
👉 นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ ในระหว่างที่ศึกษา นักศึกษาจะต้องฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาจริงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา เช่น การเสนอแนวทางลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล การสร้างรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเข็นถาดอาหารในโรงพยาบาล การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

📌 อาชีพ
👉 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี 145 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี 83 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 19,000 บาท (ประมาณ)