คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management )

📢 แนะนำภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management)

📢 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม และสามารถประกอบกิจการได้ โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า) ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการพลังงาน

👉 ปัจจุบันภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 8 คน ระดับปริญญาโท 2 คน และลาศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน

📌การเรียนการสอน
👉 การเรียนการสอนด้านการจัดการอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านการจัดการทางอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้กับการวางแผนและปรับปรุงการผลิต เช่น การจัดสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงเวลาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ วางผังโรงงาน การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน วิศวกรรมวัสดุ โลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกาเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม

📌 การฝึกงานและสหกิจศึกษา
👉 นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ ในระหว่างที่ศึกษา นักศึกษาจะต้องฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาจริงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา เช่น การเสนอแนวทางลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล การสร้างรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเข็นถาดอาหารในโรงพยาบาล การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

📌 อาชีพ
👉 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) 145 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 25,000 บาท (ประมาณ)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) 145 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(IMT) 84 หน่วยกิต จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 19,000 บาท (ประมาณ)