คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ประวัติ
 • ปี พ.ศ.2537
   

  โครงการคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • โครงการคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 - 2539 ตามนโยบายการขยายโอกาสการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคของสถาบัน
 • ปี พ.ศ.2538
   

  จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม

  • จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • จัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี โดยมีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่ สจพ.ปราจีนบุรี
 • ปี พ.ศ.2539
   

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539
  • ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2547
 • ปี พ.ศ.2540
   

  จัดการศึกษาครั้งแรกที่จังหวัดปราจีนบุรี

  • จัดการศึกษาครั้งแรกที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
 • ปี พ.ศ.2541
   

  อาคารหลังแรกของ สจพ.ปราจีนบุรี แล้วเสร็จ

  • อาคารหลังแรกของ สจพ.ปราจีนบุรี แล้วเสร็จ คือ อาคารอเนกประสงค์ และใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
  • จัดตั้งสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการบริหารงาน ก่อสร้าง
 • ปี พ.ศ.2542
   

  อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ

  • อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ และคณะได้ย้ายที่ทำการและจัดการเรียนการสอนที่ สจพ.ปราจีนบุรี อย่างเต็มรูปแบบ
  • จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • ปี พ.ศ. 2546
   

  จัดตั้งสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม

  • จัดตั้งสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม (ปัจจุบันสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ)
 • ปี พ.ศ. 2547
   

  ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล

  • ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2555
  • ปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรจากสาขาวิชาเป็นภาควิชา
 • ปี พ.ศ. 2550
   

  เปลี่ยนสถานภาพ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
 • ปี พ.ศ. 2553
   

  โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย ใช้เป็นอาคารฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้บริการ

  • โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย ใช้เป็นอาคารฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้บริการ เป็นที่พักรับรองสำหรับบุคคลทั่วไป (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ)
 • ปี พ.ศ. 2555
   

  รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ ดำรงตำแหน่งคณบดี

  • รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2563
 • ปี พ.ศ. 2556
   

  มีตราสัญลักษณ์ (logo)

  • มีตราสัญลักษณ์ (logo) ของคณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ และใช้มาจนปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2559
   

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 ส่วนงาน คือ

  • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
  • สำนักงานคณบดี
 • ปี พ.ศ. 2563
   

  ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี

  • ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน