คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี (office)
📣 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
📣 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงาน
💥ปรัชญา“สนันสนุนจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาวิชาการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”
💥ปณิธาน“มุ่งให้บริการด้านการสนันสนุนงานจัดการศึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการของคณะให้บรรลุสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ”
💥วิสัยทัศน์“สนันสนุนการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา แสวงหาความรู้สู่ความเป็นเลิศ”
💥อัตลักษณ์“บริการเป็นมิตร มีจิตอาสา รักสามัคคี”
📣วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
👉 1. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานและผลิตบัณฑิตของคณะ
👉 2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ
👉 3. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมของคณะ
👉 4. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายและแผนของคณะ
👉 5. เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับติดต่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลภายในและภายนอกสถาบัน

🔴นโยบายการบริหารงานของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมการบริหารและจัดการ
✅ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่
✅ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ
✅ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน
✅ 4. จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
✅ 5. ส่งเสริมให้มีสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
💥  การเงินและงบประมาณ
✅ 1. มีการดำเนินการด้านระบบบัญชีและมีการตรวจสอบ
✅ 2. มีการดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
💥  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
✅ 1. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
✅ 2. ให้มีการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี
✅ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสำนึก “เรื่องคุณภาพ”