คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
 

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) 145 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(IMT) 83 หน่วยกิต จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 19,000 บาท (ประมาณ)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(IMT) 83 หน่วยกิต จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 29,000 บาท (ประมาณ)

📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

✅ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

✅ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) รายละเอียดเป็นPDF

✅ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง)นักศึกษาสมทบพิเศษรายละเอียดเป็นPDF