คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 127 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 19,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 135 หน่วยกิต จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 25,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิผู้เรียน ค่าเทอม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 103 หน่วยกิต จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 25,000 บาท (ประมาณ)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 หน่วยกิต จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 19,000 บาท (ประมาณ)

📍 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงปี 2562)

✅ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 127 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายละเอียดเป็นPDF

✅ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง จำนวน 94 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

📍 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และเครือข่าย (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

✅ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 135 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายละเอียดเป็นPDF

✅ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง จำนวน 103 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอุตสาหกรรม รายละเอียดเป็นPDF

📍 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (ปรับปรุงปี 2561)

✅ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 81 หน่วยกิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รายละเอียดเป็นPDF